WEBBPLATSENS INTEGRITETSMEDDELANDE

1. INLEDNING

Kiri Technologies Ltd, med säte på 71-75 Shelton Streeet, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Storbritannien ("Kiri"), som kan kontaktas på e-postadressen info@kiritechnologies.com behandlar- i egenskap av dataregisteransvarig - personuppgifter som lämnas av användaren ("Användaren") på webbplatsen www.kirimarket.com ("Webbplatsen"). Kiri informerar användaren i synnerhet om de personuppgifter (enligt definitionen nedan) som samlas in för att ingå i den säljkampanj som finns på webbplatsen ("Säljkampanjen") och för att tillhandahålla eventuella andra tjänster som efterfrågas och som är tillgängliga på webbplatsen och relaterade till säljkampanjen ("Tjänsterna").

2. VAD OCH VEM INNEFATTAS I DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE?

Kiri är dataregisteransvarig för personuppgifter (enligt definitionen nedan) som behandlas i överensstämmelse med villkoren för detta integritetsmeddelande (the "Integritetsmeddelandet") och de relevanta lagbestämmelserna. Därför är detta integritetsmeddelande tillämpligt för alla användare.

3. VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR KIRI IN OM ANVÄNDAREN?

Kiri samlar in följande kategorier av personuppgifter:

· webbdata relaterade till tjänster som erbjuds genom webbplatsen och som samlas in genom cookies, enligt cookiepolicyn som finns tillgänglig på denna länk

· person- och kontaktinformation som användaren lämnat för att skapa kontot på webbplatsen;

· data som användaren lämnat för att ingå i säljkampanjen;

· data som lämnats vid begäran om information eller assistans inom ramen för tjänsterna;

(gemensam definition ("Personuppgifter").

4. HUR ANVÄNDER KIRI PERSONUPPGIFTER?

Kiri behandlar personuppgifter i följande syften:

a) för registrering av ett personligt konto på webbplatsen;

b) för deltagande i säljkampanjen och för att utföra de aktiviteter som anges i de bestämmelser och villkor som gäller för denna säljkampanj;

c) för tillhandahållande av de tjänster som erbjuds på webbplatsen, inklusive svar på användarens begäran om information eller assistans;

d) för iakttagande av rättsliga skyldigheter

(detta syfte såsom anges från bokstav a) till d) ska hänvisas till såsom "Avtalsrättsliga syften")

e) utveckling och förbättring av de tjänster som erbjuds genom webbplatsen;

f) för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk vid domstolsförhandlingar eller vid administrativa eller privata procedurer, inklusive hantering av klagomål angående de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen; och

g) för slutförande av en potentiell sammanslagning, försäljning av tillgångar eller överföring av alla eller en materiell del av affärsverksamheten genom att offentliggöra och överföra personuppgifter till tredje part eller parter som är inblandade i transaktionen som en del av transaktionen;

(syftet såsom anges från bokstav e) till g) ovan hänvisas gemensamt till som "Legitima intressesyften").

h) Enligt tillämpliga lagar om datasäkerhet kan Kiri behandla din e-postadress som du lämnat i samband med säljkampanjen i kommersiellt informationssyfte såsom marknadsöversikter, nyhetsbrev, utveckling av know-how och reklammaterial relaterat till de tjänster som erbjuds genom webbplatsen;

i) med användarens medgivande, för överföring av personuppgifter som samlats in genom webbplatsen till tredjepartsföretag som kan skicka kommersiella meddelanden i relation till deras egna produkter och tjänster;

(syftet såsom anges från bokstav h) till i) ovan hänvisas gemensamt till som "Marknadsföringsaktiviteter").

5. PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR KIRI PERSONUPPGIFTERNA?

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig med hänsyn till de avtalsrättsliga syftena eftersom den är väsentlig:

· för användarens deltagande i säljkampanjen avseende de fall som anges i Avsnitt 4 bokstav a) och b);

· för säljkampanjen för de begärda tjänsterna avseende de fall som anges i Avsnitt 4 bokstav c);

· för att överensstämma med säljkampanjer enligt tillämpliga lagar såsom anges i Avsnitt 4 bokstav d).

Om användaren inte lämnar sina personuppgifter avseende de avtalsrättsliga syftena kan Kiri inte tillhandahålla användaren tjänsterna.

Behandlingen av personuppgifterna med hänsyn till legitima intressesyften såsom anges i Avsnitt 4 bokstav e) till g) utförs för utövande av Kiris legitima intresse, som är adekvat balanserat med användarens intresse eftersom behandlingen av data utförs inom de gränser som är strikt nödvändiga för att utföra sådana ekonomiska aktiviteter. Denna databehandlingsaktivitet avseende legitima intressesyften är inte obligatorisk och användaren kan göra invändningar mot databehandlingen när som helst genom de modaliteter som anges i Avsnitt 10 i denna integritetsspolicy. I sådana fall kommer inte någon behandling av data att utföras av Kiri, utom i de fall då Kiri kan bevisa existensen av legitima rådande anförda skäl eller då behandlingen är nödvändig för att utöva eller försvara Kiris rättigheter.

Behandlingen av personuppgifter i marknadsföringssyfte är:

· baserad på tillämpliga bestämmelser för dataskydd när den utförs som en följd av bestämmelserna för service som erbjuds av Kiri på webbplatsen;

· valfri och användaren måste ge sitt medgivande till överföringen av personuppgifter till tredje parter. Om medgivande inte ges kan Kiri inte föra över sådana uppgifter till tredjepartsföretag för att skicka meddelanden eller annat informationsmaterial som kan vara i linje med deras intressen.

6. HUR BEHANDLAR KIRI PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter kommer att behandlas både elektroniskt och/eller manuellt, i alla fall på sådant sätt att säkerhet, skydd och konfidentialitet för uppgifterna garanteras, tack vare lämpliga administrativa, tekniska, personliga och fysiska åtgärder mot förlust, stöld och otillåten användning, offentliggörande eller modifiering.

7. VEM KAN FÅ ÅTKOMST TILL PERSONUPPGIFTERNA?

Personuppgifter kan överföras till följande kategorier av mottagare som befinner sig både inom EU och utanför EU, inom de gränser som anges i Avsnitt 8 nedan:

a) tredjepartsleverantörer som anförtros bearbetning av aktiviteter som tillhandahåller tjänster eller assistans och råd till Kiri, med speciell - men inte exklusiv - hänvisning till teknologi, redovisningsfrågor, administrativa och legala frågor, försäkringar, IT-frågor och

b) personer och auktoriteter vars rättighet till åtkomst av personuppgifter erkänns av lagen, förordningar eller bestämmelser som utfärdats av auktoriteter som har laglig befogenhet och

c) potentiell köpare av Kiri och de juridiska enheter som uppstått av fusioner eller annan transformation som innefattar Kiri,

8. ÖVERFÖRS PERSONUPPGIFTERNA UTOMLANDS?

Personuppgifterna kan överföras till länder utanför det europeiska samarbetsområdet, särskilt till Storbritannien. Om överföringar tillämpas kommer Kiri att placera lämpliga och passande säkerhetsanordningar för att skydda personuppgifterna enligt tillämpliga skyddsförordningar.

Användaren ska ha rätt att erhålla ytterligare information genom att göra en direkt förfrågan till bolaget på den adress som anges i stycke 10 i detta integritetsmeddelande.

9. HUR LÄNGE KAN PERSONUPPGIFTERNA LAGRAS?

Användarens personuppgifter kommer att lagrar under den period som behövs för att fullfölja de syften för vilka uppgifterna samlades in enligt vad som anges i detta integritetsmeddelande. Följande lagringsperioder kommer under alla omständigheter att tillämpas vid behandling av personuppgifter i avtalsrättsliga syften och för legitima intressesyften lagras under tillhandahållandet av tjänsterna plus en period av 10 år efter att tjänsterna avslutats, utom när lagringen av personuppgifterna är nödvändig för att svara på eller för att arkivera rättsliga åtgärder, på begäran av behöriga myndigheter eller i överensstämmelse med tillämpliga lagar.

10. VILKA RÄTTIGHETER HAR ANVÄNDAREN VAD BETRÄFFAR PERSONUPPGIFTER?

Användaren kan vid vilken tid som helst utöva följande rättigheter, genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@kiritechnologies.com:

a) för att få bekräftelse från Kiri om existensen av personuppgifter och för att informeras om innehåll och källa, kontrollera att uppgifterna är riktiga och begära integrering, uppdatering eller ändring;

b) begära radering, anonymisering eller restriktion av behandlingen av personuppgifter som behandlats i strid mot tillämpliga lagar;

c) göra invändningar, helt eller delvis, på rättsliga grunder, mot behandlingen av uppgifterna;

d) för att återkalla medgivandet till behandling av data (om och till den utsträckning sådant medgivande är nödvändigt);

e) begära att Kiri begränsar behandlingen av personuppgifterna när:

· användaren gör invändningar mot personuppgifternas riktighet tills Kiri har vidtagit tillräckliga steg för att korrigera eller verifiera riktigheten;

· behandlingen är olaglig men du vill inte radera personuppgifterna;

· Kiri inte längre behöver personuppgifterna i behandlingssyfte utan användaren begär dem för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; eller

· Användaren har gjort invändningar mot behandling som berättigats på legitima intressen, i avvaktan på granskning om huruvida Kiri har tvingande rättsliga grunder för att fortsätta behandlingen.

f) göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna;

g) begära radering av personuppgifterna utan onödig fördröjning;

h) mottaga en elektronisk kopia av personuppgifterna, om användaren vill flytta personuppgifterna till sig själv eller en annan provider, när Kiri förlitar sig på användarens medgivande eller det faktum att behandlingen är nödvändig för tillhandahållande av tjänsterna och personuppgifterna behandlas av automatiska medel och

i) framföra ett klagomål med den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd.

11. DATA FÖR ANVÄNDARE UNDER 18

Webbplatsen vänder sig inte till användare under 18 år och Kiri samlar inte under några omständigheter med avsikt in och behandlar personuppgifter som rör användare under 18 år. Om Kiri får reda på att sådana personuppgifter samlas in och behandlas kommer Kiri omedelbart att radera dessa.

12. UPPDATERINGAR

Detta integritetsmeddelande kan senare uppdateras eller integreras, även till följd av ändringar i reglerna. Ändringar kommer att meddelas i förväg och under alla omständigheter kommer användarna att kunna granska den uppdaterade versionen av integritetsinformationen på webbplatsen.

Marketplace

Plånbok

Profil