BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV KIRI MARKNADSPLATS

1. ALLMÄNT

1.1. De allmänna bestämmelserna och villkoren för användning (hädanefter, "Bestämmelser och villkor") har målet att reglera webbplatsens funktioner och andra tjänster som erbjuds av Kiri Technologies Ltd, med säte på 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Storbritannien (hädanefter, "Kiri") till slutanvändare (hädanefter, "Du" "Användare/s") på marknadsplatsen som är tillgänglig på www.kirimarket.com ("Marknadsplatsen").

1.2. Kiri förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra bestämmelserna och villkoren i överensstämmelse med kraven för rättsliga uppdateringar, ändringar i de tjänster som erbjuds eller ändringar i företagets policyer. De tillämpliga bestämmelserna och villkoren ska vara de som gjorts tillgängliga efter att de med jämna mellanrum uppdaterats på webbplatsen www.kirimarket.com ("Webbplatsen") och Marknadsplatsen.

1.3. Såvida inte annat föreskrivs i lag ska Kiri meddela dig om eventuella uppdateringar eller ändringar i bestämmelserna och villkoren minst femton (15) dagar före det datum då dessa ändringar ska träda i kraft. Sådana meddelanden ska skickas till den e-postadress som du har lämnat under registreringen av kontot. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter ikraftträdandedagen betraktas detta som accepterande av den uppdaterade/ändrade versionen av bestämmelserna och villkoren (och du måste rätta dig efter de uppdaterade/ändrade bestämmelserna och villkoren från det datum då de träder i kraft). Om du inte vill acceptera någon sådan uppdatering eller ändring kan du återkalla bestämmelserna och villkoren utan kostnad genom att sluta upp att använda marknadsplatsen och radera ditt konto före det datum då uppdateringen eller ändringen träder i kraft.

1.4. Du kan utan kostnad och när som helst återkalla bestämmelserna och villkoren genom att radera ditt konto permanent.

1.5. Kiri har rätt att helt eller delvis överföra bestämmelserna och villkoren och alla rättigheter och förpliktelser som uppstår eller som är förbundna med dem. Sådan överföring kommer inte att påverka de rättigheter som du kan ha som härrör från eller är förbundna med bestämmelserna och villkoren.

1.6. Bestämmelserna och villkoren (med hänsyn till eventuella ändringar eller uppdateringar med jämna mellanrum) representerar hela överenskommelsen mellan dig och Kiri. De specifika reglerna för insamling av Kiri-mynt som publicerats av Kiri på marknadsplatsen ska betraktas som en del av bestämmelserna och villkoren. I händelse av brist på överensstämmelse mellan bestämmelserna och villkoren och de regler som fastställts på marknadsplatsen ska de senare råda.

2. MARKNADSPLATSENS FUNKTION OCH DITT KONTO

2.1 Marknadsplatsens funktion som är föremål för bestämmelserna och villkoren inkluderar alla produkter, funktioner, tillämpningar, tjänster och andra objekt som erbjuds genom marknadsplatsen, inklusive (men inte begränsat till) möjligheten att lösa in produkter och tjänster såsom rabattkuponger, presentkort, erfarenheter och aktiviteter på marknadsplatsen i utbyte mot KiriCoin

2.2 När en användare köper och/eller använder en hållbar produkt/tjänst från ett av de företag som KIRI har gjort kommersiell överenskommelse med ("Kiripartner"), tjänar användaren en del virtuella mynt Kiri-mynt. De relevanta funktionerna, kraven för insamling av KiriCoin och tillämpliga tidsfrister för insamlingen ska ställas in med jämna mellanrum på överenskommen basis mellan Kiri och Kiris partner och sådan information görs tillgänglig för användarna på marknadsplatsen före inköpet och/eller användningen av den hållbara produkten/tjänsten med den relevanta Kiri-partnern.

2.3 KiriCoin kan varken återkallas eller överföras till tredje parter och kan inte heller köpas mot betalning med pengar eller andra varor eller värdesaker;

2.4 Tilldelandet av KiriCoin är inte baserat på slumpmässiga grunder och alla de som köper eller använder en produkt/tjänst från en Kiri-partner får samma mängd Kiri-mynt. Det kan finnas säljkampanjer där flera Kiri-mynt tilldelas gentemot vissa köp/aktiviteter, man de kommer att vara öppna för alla de kunder som köpt/använt en produkt/tjänst från en Kiri-partner;

2.5 För att använda marknadsplatsens funktioner måste du registrera dig och skapa ett konto på webbplatsen. Registrering innebär att du skapar ett personligt konto som inte kan överföras och inte delas. Användarna får inte inneha, öppna eller använda andra konton än de som är registrerade i eget namn. Användaren får inte inneha mer än ett konto. Användningen av marknadsplatsen är begränsad till vuxna användare över 18 år. Om du fortsätter med registreringen förklarar du att du är minst 18 år gammal.

2.6 Du är ansvarig för alla aktiviteter som utförs genom ditt konto och för ditt lösenord. Därför förbinder du dig att tillämpa rimliga försiktighetsåtgärder för att garantera att ditt lösenord alltid hålls säkert och konfidentiellt och att du omedelbart informerar Kiri om du har god anledning att tro att ditt lösenord har avslöjats eller erhållits av en tredje part, eller har använts, eller kan användas, på olagligt sätt.

2.7 Du måste försäkra dig om att all information som du lämnar till Kiri är exakt och fullständig och du måste omedelbart informera Kiri om ändringar i denna information. De uppgifter som du lämnat kan du få åtkomst till och de kan uppdateras av dig i sektionen "Mitt konto" på webbplatsen.

2.8 För att kunna lösa in produkter och tjänster som är tillgängliga på marknadsplatsen måste deltagarna vara användare som innehar ett enskilt konto på Kiris webbplats och de måste vara minst 18 år gamla. Kiri förbehåller sig rätten att när som helst utföra alla nödvändiga kontroller för att försäkra sig om att användarna har rättighet att lösa in produkter eller tjänster i utbyte mot Kiri-mynt enligt bestämmelserna och villkoren.

2.9 Utan att påverka det ovannämnda och i överensstämmelse med tillämpliga lagar om datasäkerhet förbehåller sig Kiri rättigheten att av användarna begära alla sådana dokument som kan behövas för att verifiera riktigheten av de data och den information som lämnats till Kiri. Sådana förfrågningar ska skickas med e-post till den e-postadress som användaren lämnat vid registreringen på webbplatsen. Om de begärda dokumenten inte tillhandahålls, helt eller delvis, inom de tidsgränser och i överensstämmelse med de krav som ställts av Kiri i denna förfrågan kommer detta att leda till att den relevanta användaren utesluts från marknadsplatsen.

2.10 För vissa tjänster som är tillgängliga på marknadsplatsen (såsom guidning, turer, erfarenheter etc.) kommer Kiri att meddela användaren via e-postmeddelande de villkor på vilka tjänsten ifråga ska lösas in. Om en användare misslyckas med att följa föreskrifterna som finns där inom den tidsgräns och på det sätt som anges av Kiri i detta e-postmeddelande kommer erbjudandet att betraktas som inte tilldelat och kan användas igen av Kiri på marknadsplatsen eller för andra ändamål som Kiri kan besluta enligt eget omdöme.

2.11 Inom de gränser som tillämpliga lagar ger kommer Kiri, om en produkt eller tjänst som anges på marknadsplatsen inte är tillgänglig på grund av skäl som inte kan tillskrivas Kiri, att erbjuda en liknande produkt eller tjänst av ekvivalent värde.

3. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

3.1 Under användningen av de tjänster som erbjuds genom marknadsplatsen ska du iaktta bestämmelserna och villkoren och alla tillämpliga lagar och förordningar och detta ska inte påverka Kiris rättigheter, Kiri-gruppens bolag eller Kiris leverantörer och licensgivare. När du ska lösa in produkterna på marknadsplatsen eller utföra annan relaterad aktivitet, får du särskilt inte:

· använda annan identitet än din egen eller ge felaktig eller ej exakt information om din identitet, även i relation till vår registreringsinformation. Ett konto som skapats på webbplatsen är strikt personligt och du kan inte skapa och/eller hantera konton för tredje parts räkning, inklusive andra användare;

· agera på olagligt, vilseledande eller otillåtet sätt eller i illegalt eller obehörigt syfte;

· uppföra dig på sådant sätt att du hindrar eller försämrar marknadsplatsens funktioner;

· försöka skapa konton eller åtkomst till andra användares konton eller samla in information från andra användares konton på olagligt, otillåtet eller obehörigt sätt. Detta inkluderar (utan begränsning) skapande av konton eller insamling av information med automatiserade system;

· köpa, sälja eller överföra någon sida av ditt konto (inklusive saldo för Kiri-mynten som du ha samlat in) eller fråga, samla in, använda eller få åtkomst till data eller identitetspapper för andra användare eller skaffa, eller försöka att skaffa, en tredje part som gör så;

· använda system för att erhålla Kiri-mynt på otillåtet sätt eller i allmänhet i strid mot bestämmelserna och villkoren, till exempel, genom att skapa falska konton och/eller byta, köpa eller sälja Kiri-mynt med andra användare. Alla de Kiri-mynt som erhålls på sådant olagligt sätt kommer att raderas och saldot kommer att nollställas.

3.2 Kiri förbehåller sig rättigheten att vidta åtgärder mot en relevant användare (inklusive genom tillfällig avstängning eller inaktivering av användarkontot) som (utan begränsning) har brutit mot:

a) Bestämmelserna och villkoren;

b) Kiris immaterialrätt eller eventuell tredje parts immaterialrätt; eller

c) Tillämpliga lagar eller bestämmelser.

3.3 Om Kiri skulle besluta att avlägsna information eller innehåll eller tillfälligt stänga av eller inaktivera ditt konto ska Kiri meddela dig om detta genom webbplatsen. Du kan kontakta Kiri på e-postadressen info@kiritechnologies.com om du tror att ditt konto tillfälligt har stängts av eller inaktiverats av misstag (eller om du önskar att permanent inaktivera eller radera ditt konto).

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

4.1 Kiri, dess leverantörer och licensgivare kommer inte att vara ansvariga för någon fördröjning av åtkomsten till webbplatsen eller marknadsplatsens funktion i den utsträckning som denna fördröjning beror på internetproblem, force majeure eller händelser som Kiri inte har kontroll över. Kiri ska särskilt inte i något fall vara ansvarigt för:

a) misslyckad leverans av ett meddelande beträffande en produkt eller tjänst som har lösts in på marknadsplatsen, om ett sådant misslyckande beror på felaktig eller inaktuell information eller data som användaren tillhandahållit, eller om ett sådant misslyckande beror på icke-existerande, felaktiga, ej tillgängliga eller svartlistade e-postadresser eller postadresser eller e-postadresser eller postadresser som av någon anledning ej kan nås av Kiri;

b) problem med åtkomsten till webbplatsen eller annat hinder, felfunktion eller svårigheter i relation till användarens tekniska verktyg, inklusive, men inte begränsat till, datorn och de mobila enheterna, telefonlinjen, kablar, elektroniska komponenter, programvara, maskinvara, överföring, anslutning, internetanslutning, antivirus, antispam, brandvägg eller postfel eller varje annan orsak som är bortom Kiris kontroll;

c) otillåten användning eller ändring av användarens överföringar och/eller data som inte kan tillskrivas Kiri, inklusive, bland annat, eventuell skada (inklusive ekonomisk skada) som användaren åsamkats för förlust av vinst, förlust av användning förlust av data eller varje annan immateriell tillgång.

4.2 Användaren bekräftar och accepterar att Kiri inte ska hållas ansvarigt för skada av något slag som kan orsakas av eventuell tredje part som ett resultat av eller i förbindelse med uppförande, agerande eller försummelser som inte beror på Kiri (inklusive, men inte begränsat till, direkta och indirekta skador till följd av användningen av produkter eller tjänster som är tillgängliga på marknadsplatsen).

5. GARANTIER

5.1 Webbplatsen görs tillgänglig "i befintligt skick" och Kiri garanterar inte att: (a) webbplatsen är kompatibel med användarens enheter eller att det inte uppstår några avbrott eller fel; (b) marknadsplatsen eller innehållet på webbplatsen inte bryter mot tredje parters rättigheter, inklusive immaterialrätt; (c) marknadsplatsen, inklusive all information som erhålls genom webbplatsen, tillmötesgår användarens behov och förväntningar.

6. SKADEERSÄTTNING

6.1 Du förbinder dig att befria Kiri från ansvar och hålla företaget skadeslöst, liksom dess representanter, direktörer, agenter, licensinnehavare, partner och anställda från och mot varje fordran, kostnad, utgift, förlust eller skada (inklusive rimliga legala utgifter) som härrör från eller är anslutna till ditt uppförande i samband med marknadsplatsen och användningen av de produkter eller tjänster som finns tillgängliga på den.

7. LICENS FÖR ÅTKOMST TILL MARKNADSPLATSEN

7.1 Under förutsättning att användaren följer de bestämmelser och skyldigheter som tillhandahålls i Bestämmelser och villkor, garanterar Kiri användaren, endast för personlig användning med uteslutande av varje kommersiell användning, en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar licens (som inte får licensieras i andra hand) för åtkomst och användning av webbplatsen, för hela den period då användaren har ett aktivt konto och är underkastad skyldigheterna i Bestämmelser och villkor. Den här licensen inkluderar inte rätt till återförsäljning, kommersiell användning, rätt till funktionerna eller innehållet på webbplatsen, rätt att ändra programvaran eller att utföra dekompilering eller liknande för att erhålla källkoden. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i Bestämmelser och villkor kan endast utövas av Kiri och/eller dess licensgivare eller leverantörer.

8. IMMATERIELL EGENDOM OCH BEGRÄNSNINGAR

8.1 Användaren bekräftar och accepterar att allt innehåll som finns eller gjorts tillgängligt på webbplatsen och som gäller Kiri, inklusive, men inte begränsat till, poster, programvara, texter, bilder, illustrationer, ljud, animationer, knappar, ikoner och videor, inklusive deras layout, lyder under copyright och är skyddade av alla tillämpliga lagar och andra immaterialrätter och att Kiri är innehavare av alla sådana rättigheter och berättiganden i egenskap av ägare eller licensgivare. En direktlänk till webbplatsen eller någon relaterad sektion får inte inkluderas av användaren i några andra tillämpningar eller webbplatser utan Kiris föregående skrivna medgivande.

8.2 Det är förbjudet för användaren att reproducera, duplicera, kopiera, sälja återförsälja eller på något annat sätt använda innehållet i kommersiellt syfte, liksom även utmärkande tecken eller funktioner på webbplatsen och marknadsplatsen, helt eller delvis, utan Kiris uttryckliga skrivna medgivande. Det är också förbjudet för användaren att utföra inramningsaktiviteter i relation till webbplatsen, eller på annat sätt använda eller försöka att använda, tekniker som tillåter användaren att tillskansa sig varumärken, logon, utmärkande tecken, koder, delar av programvara eller annan information eller innehåll, inklusive bilder, texter, sidinställningar eller format.

9. DATASKYDD

9.1 För att få åtkomst till vissa funktioner och produkter kommer det att krävas att marknadsplatsens användare skapar ett konto på webbplatsen. De personuppgifter som matas in, och den användarinformation som samlas in kommer att behandlas i överensstämmelse med den integritetspolicy som är tillgänglig på webbplatsen.

9.2 Vad beträffar installationen av cookies på webbplatsen, se cookiepolicyn som finns tillgänglig på webbplatsen.

10. EFFEKTIVITET FÖR BESTÄMMELSERNA OCH VILLKOREN

10.1 Otillämpligheten eller omöjligheten att verkställa någon av bestämmelserna i Bestämmelserna och villkoren ska inte medföra ogiltigförklaring av de andra bestämmelserna.

10.2 Otillämpligheten eller verkställandet av någon av bestämmelserna i Bestämmelserna och villkoren ska inte på något sätt innebära att Bestämmelserna och villkoren helt eller delvis har åsidosatts.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

11.1 Bestämmelserna och villkoren lyder under italiensk lag och ska tolkas i överensstämmelse med denna, utan att detta påverkar andra överordnade rättigheter som lämnats av konsumentskyddslagar som du kan vara berättigad till i det land där du är bosatt. Varje tvist som kan uppkomma från Bestämmelserna och villkoren och i allmänhet Kiris tjänster kommer att lyda under den exklusiva jurisdiktionen för domstolen i Milano, Italien. Men om du är en konsument så kan domstolarna i det land där du är bosatt ha en exklusiv jurisdiktion för att behandla eventuella tvister som kan uppstå från eller som är relaterade till Bestämmelserna och villkoren.

11.2 Om det rör sig om användare som är bosatta i den europeiska unionen kan de också få åtkomst till den europeiska onlineplattformen för tvistlösning (European ODR platform). Den europeiska plattformen för tvistlösning har utvecklats och använts av det europeiska rådet för implementering av direktiv nr 2013/11/EU och förordning (EU) nr 524/2013 och ger oberoende, opartiska, transparenta, enkla, effektiva, snabba och rättvisa underhandslösningar för att lösa inhemska eller gränsöverskridande tvister som härrör från försäljningskontrakt eller onlineservicekontrakt mellan en konsument som är bosatt i unionen och en professionell yrkesverksam invånare i unionen genom ingrepp av en ADR-enhet (Alternativ tvistlösning) som tillhandhåller sådana tjänster. För ytterligare information om den europeiska onlineplattformen för tvistlösning eller för att göra rapport och påbörja en alternativ tvistlösning relaterad till Bestämmelserna och villkoren, se följande länk: http://ec.europa.eu/odr.

Marketplace

Plånbok

Profil